Gerrit Adriaensz van Geelmuyden – hans skipsfart  

Her skriver du tekstene. Disse skal lagres i undermappe under hovedmappen tekster. Den innholdsbærende tabellcellen er 510 piksler bred. Du må gjerne benytte elementer fra malene, men husk da på at disse elementene samlet aldri må overstige 510 piksler.

Bildetekst

Han var en av Bergens største skipsredere i sin tid.  Det ga han store muligheter til inntekt.  Men det ga også stor risiko for tap.  Under Gyldenløvefeiden (1675-1679) hadde bergensrederne enorme tap.  Blant de mer enn 18 rederne som led store tap nevnes bl.a. Gerrit.  I 1691 var han blant de fremste av hovedrederne i Bergen. Hans arvinger var fremdeles  med blant rederne under høykonjunkturen 1702-1710 (den spanske arvefølgekrig).  

Risikoen for tap i skipsfarten var stor.  I gode tider kunne skipsfart gi god fortjeneste.  I andre perioder var fraktratene lave, samtidig som forlis eller kapring kunne gi store tap.  Når vi ser på hans eierinteresser i 1701 var risikoen derfor spredt på 13 skip.  Han tok risikoen ved å eie to skip alene.  I de andre og partseide skipene eide han i 1701 ½ i ett skip, ¼ i 4 skip, 1/8 i 4 skip, 5/64 i ett skip og 5/128 i ett skip.  Når vi ikke tar hensyn til skipenes størrelse og kvalitet kan vi derfor si at knapt halvparten av skipsinvesteringene var høyrisikoinvesteringer hvor han eide to skip alene, og vel halvparten var en begrenset risiko ved at risikoen var fordelt på 11 skip som han eide sammen med andre redere.   

Graden av risikovillighet varierte:  I  1688 eide han kun ett skip som eneeier.  I 1696 var han eneeier av 3 skip og hadde eierandeler i 15 andre skip.  Hans rolle i Bergens skipsfart er tydelig i 1696, da kun tre skipsredere hadde større skipsflåte enn ham:  Jørgen Thormøhlen var den klart største og mest risikovillige med 11 eneeide skip og parter i kun 8 andre skip.  Jacob Andersen Widing hadde 5 eneeide og parter i 16 andre skip.  Abraham von Erpecom hadde like mange eneeide og partseide skip som Gerrit, men hans eneeide skip var noe større enn Gerrits.  Dette var byens fire største redere i 1696. 

Sl..............

Det er ikke usannsynlig at omfanget av skipsinvesteringene og risikofordelingen på få eller mange skip kan ha variert med hvor god handelen var til ulike tider, og med variasjonen i risikoen for å bli kapret under krig i Europa eller ved seilas på Middelhavet, hvor nordafrikanske samfunn så kapring av skip og mannskap som en inntektskilde.  I lange perioder hvor andre europeiske land var i krig, men Danmark-Norge var nøytral, var det svært lønnsomt å satse på skipsfart i Bergen.  

Ved å dele sine eierinteresser på flere skip kunne eieren kanskje også disponere skipsrom til flere destinasjoner, som ga flere muligheter i handelen.  Men her må vi ikke glemme at han også kan ha leiet skipsrom på andre skip, eller leiet bort en andel av skipsrommet på sine skip.  Det var vanlig at skipene tok last også for andre enn skipseierne.  

Gerrits skipsfartsinteresser er nær knyttet til endel av hans eiendommer i Bergen, se teksten “Gerrit Adriaensz van Geelmuyden – Hans bolig og eiendommer”.  Han eide bl.a. ¼ av en stor reperbane, som var viktig for utrusting av skipene.  En annen av eierne i reperbanen var Abraham von Erpecom, som også var en av de største skipsrederne i Bergen.  I tillegg eide han stor lagerkapasitet i sin sjøbod i Skuteviken og lagerboder sentralt plassert nær Torget og sin egen bolig.